Language Service Taglines

If you speak a language other than English, Family Health Centers of San Diego will provide interpretation services free of charge in our facilities.

ATTENTION: If you speak a language other than English, free language assistance services are available to you. Call 1-619-515-2300 (TTY: 1-866-288-1311).

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-619-515-2300 (TTY: 1-866-288-1311).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-619-515-2300(TTY:1-866-660-4288)。

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-619-515-2300 (TTY: 1-866-660-4288).

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-619-515-2300 (TTY: 1-866-660-4288).

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-619-515-2300 (TTY: 1-866-660-4288)번으로 전화해 주십시오.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-619-515-2300 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-866-660-4288):

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-619-515-2300 (TTY: 1-866-660-4288) تماس بگیرید.

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-619-515-2300 (телетайп: 1-866-660-4288).

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-619-515-2300(TTY:1-866-660-4288)まで、お電話にてご連絡ください。

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-2300-515-619 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-4288-660-866).

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-619-515-2300 (TTY: 1-866-660-4288) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-619-515-2300 (TTY: 1-866-660-4288)។

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-619-515-2300 (TTY: 1-866-660-4288).

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-619-515-2300 (TTY: 1-866-660-4288) पर कॉल करें।

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-619-515-2300 (TTY: 1-866-660-4288).

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-619-515-2300 (TTY: 1-866-288-1311).

УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 1-619-515-2300 (телетайп: 1-866-288-1311).

LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux 1-619-515-2300 (TTY: 1-866-288-1311). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc.

Schedule an Appointment

Scroll